SPORZY SPOR, TEKNOLOJİ VE HİZMET A.Ş. Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, STADEA SPOR, TEKNOLOJİ VE HİZMET A.Ş.(“Şirket”) tarafından SPORZY (“Uygulama”) kullanıcılarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.sporzy.app adresinde ve uygulamada yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Uygulama kullanıcılarına ilişkin kişisel veriler, Şirket faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Uygulama Kullanıcılarına ilişkin kişisel veriler, yukarıda belirtilen kişisel verilen işlenme amaçları doğrultusunda, uygulama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacı ile, faaliyetlerin yürütülmesi için zorunlu olan kişi ve kurumlar ile, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması

Şirket olarak Uygulama’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için, Google Ireland Limited (Google Analytics for Firebase, Google Maps) şirketlerinden veri depolama, saklama ve analiz servislerini kullanmakta olduğumuzdan, kişisel verilerinizin bu maddede belirtilmiş olan şirketlere aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Uygulama Kullanıcılarının Kişisel verileri, Uygulama’ya üyelik formunu doldurdukları sırada ve uygulama içerisinde işlem yaptıkça elektronik işlenmekte, elektronik ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır.

Şirket Tarafından İşlenen Veriler

İsminiz, soy isminiz, e-mail adresiniz, Uygulama içerisindeki yapmış olduğunuz her türlü faaliyetleriniz ve Uygulamayı kullanım sırasındaki lokasyon verisi, Uygulamayı içerisinde etkinliğini pazarlayan kullanıcılarımızdan ayrıca muhasebesel bilgiler talep edilmekte ve işlenmektedir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Bu kapsamda haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz STADEA SPOR, TEKNOLOJİ VE HİZMET A.Ş., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin STADEA SPOR, TEKNOLOJİ VE HİZMET A.Ş. tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.
Bilgi edinme ve/veya kişisel verilerinizin kullanılmasına itiraz hakkınızı kullanmak isterseniz ya da gizlilik hakkında herhangi bir sorunuz olursa bize aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz:
E-mail: support@sporzy.app
Posta: Büyükdere Cd. No. 255 Nurol Plaza B.02 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL