KVKK AYDINLATMA METNİ

 

SPORZY SPOR TEKNOLOJİ VE HİZMET ANONİM ŞİRKETİ (“SPORZY” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

 

SPORZY markasına ait https://sporzy.app/  adlı internet sitesini (“Web Sitesi”) ziyaret etmeniz ve üye olmanız ile üye olan kişilerin (“İlgili Kişi”) işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirilmeniz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

 

1.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Kimlik                                      : Ad, Soyad tarihine ilişkin bilgileriniz.

 

İletişim                                     : Adres, E-posta adresi, Telefona ilişkin bilgileriniz.

 

İşlem Güvenliği                        : Şifre, üyelik sayfasına giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin bilgileriniz.

 

Reklam ve Pazarlama Bilgileri : Çerez kullanımı kapsamında sizlerden temin ettiğimiz reklam ve

                                                  pazarlamaya ilişkin bilgileriniz.

 

Online Hizmet Verileri              : IP adresiniz, Log kayıtlarınız, konum bilgileriniz.

 

2.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

SPORZY tarafından İnternet Sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz size etkili, güvenli ve kaliteli bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verileri doğrudan İlgili Kişi’nin kendisinden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenmektedir:

 

Ticari İlişkinin Kurulması ve İfası: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

Pazarlama, Reklam ve Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi: İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi; ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

SPORZY, İlgili Kişi’nin Üyelik Formu üzerinden paylaşmış olduğu kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda açıklanan hukuki sebepler doğrultusunda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir:

·       SPORZY’nin İlgili Kişi ile bir sözleşme ilişkisi içerisine girmesi veya İlgili Kişi ile girmiş olduğu bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması;

·       bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ve,

·       ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SPORZY’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AMACI 

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, SPORZY’nin hizmet sağlayıcılarına; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği, talep halinde, yetkili kamu kurumları veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerin aktarılmasında SPORZY, alınan veri güvenliği tedbirleri kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır. İlgili Kişinin açık rızanıza istinaden yurt dışında mukim teknik uzmanlık gerektirir veri tabanı ve sunucu hizmetleri sağlayıcı tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

 

5. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

 

SPORZY, Kişisel Veri’lerinizin korunması ve güvenliği için güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır.

 

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle SPORZY’ye iletmeniz durumunda SPORZY talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde SPORZY tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

İlgili Kişi olarak KVKK’nin 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz:

·       Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla SPORZY’nin “Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza Sitesi No: 255 İç Kapı No: B02 Sarıyer / İstanbul adresine, kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya SPORZY’e daha önce bildirdiğiniz ve SPORZY sistemlerinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir legal@sporzy.app adresine elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

SPORZY’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

·       Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

·       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

·       Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

·       Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın (varsa),

·       Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

SPORZY’ye ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir. İlgili Kişiler bu husustaki ret bildirimini yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.

 

İlgili Kişinin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

 

7. İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Sporzy Spor Teknoloji ve Hizmet Anonim Şirketi

 

Email                : info@sporzy.app 

Adres               : Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza Sitesi No: 255 İç Kapı No: B02

Sarıyer / İstanbul

Kep Adresi        : sporzy@hs01.kep.tr