MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde -1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Sporzy App mobil aplikasyonunun (“Satıcı”) sahibi,   Büyükdere Cad. No:255 Nurol Plaza B.02, Maslak, Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyette bulunan Sporzy Spor Teknoloji ve Hizmet Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Platformdan alışveriş yapan kullanıcı (“Alıcı”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

Madde - 2 TANIMLAR

Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Alıcı: Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,

Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Kargo Şirketi: Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcı’ya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketini,

Platform: Sporzy App mobil aplikasyonunu,

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 5. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi,

Ürün: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

Madde – 3 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu Alıcı'nın, Platform’da, Ürün/Hizmet’in satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Ürün/Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olup Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Mevzuat uyarınca aşağıdaki Ürün/Hizmet satışı Sözleşme’nin kapsamında değildir.

a)    Ürünlerin montaj, bakım ve onarımı,

 

Madde - 4 ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, siparişin oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Platform’un ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Ürün/Hizmet’in temel nitelikleri,

b) Satıcı'nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,

c) Ürün/Hizmet'in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

d) Satıcı'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

e) Platform tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda platforma verdiği izinlerin kapsamı, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

f) Ürün/Hizmet için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

g) Ürün/Hizmet için kabul edilen ödeme yöntem-araçları, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil toplam satış fiyatı,

h) Ürün/Hizmet'in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgiler,

i) Ürün/Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,

j) Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,

k) Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, Satıcı’nın iade için öngördüğü Kargo Şirketi’ne ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

l) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

m) Satıcı’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

n) Alıcı’nın Platform’ da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları,

o) Mahiyetine göre Sözleşme'de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Alıcı tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Alıcı’nın talebi halinde Alıcı’ya elektronik posta ile gönderileceği ve Alıcı tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,

p) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

 

Madde – 5 ALICI, SATICI VE FATURA BİLGİLERİ

ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi :      

Teslimat Adresi :   

Telefon :      

Faks :

E-posta/Kullanıcı Adı :    

 

SATICI BİLGİLERİ

Satıcının Ticaret Unvanı / Adı ve Soyadı: Sporzy Spor Teknoloji ve Hizmet Anonim Şirketi
Satıcının Adresi: Büyükdere Cad. No:255 Nurol Plaza B.02, Maslak, Sarıyer / İstanbul

Satıcının Mersis Numarası: 0781098506700001     

Satıcı E-posta Bilgileri: info@sporzy.app

 

FATURA BİLGİLERİ

Ticari Unvanı / Adı ve Soyadı :  

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası :       

Adres :       

Telefon :      

Faks :

E-posta/Kullanıcı Adı :    

Fatura Teslim        : Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte ve/veya e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine teslim edilecektir.

 

Madde – 6 SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli Sporzy app uygulamasında ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

Madde – 7 ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu ………………… adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ………………… isimli kişiye teslim edilecektir.


Madde – 8 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

8.1. Teslimat masrafları Satıcı’ya aittir. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

8.2. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcı`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, ürünü siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

8.3. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı`ya bildirmekle yükümlüdür.Madde – 9 ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

9.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Eğer Alıcı tarafından üründe herhangi bir zarar olduğu düşünülüyorsa kargo firmasına tutanak tutturularak ürün teslim alınmamalıdır. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmektedir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

 

9.2. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 10 (on) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 

9.3. Alıcı’nın herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir.

9.4. Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

9.5. Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i teslim yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt getirilebilir. Alıcı’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün/Hizmet sipariş etmek istemesi halinde sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin tespit edebilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Platformda satışa sunulan Ürün/Hizmetler yalnızca Satıcı tarafından belirlenen sınırlı lokasyonlara (il/ilçe/bölge) teslim edilmek üzere satışa sunulabilecek olup, sipariş sürecinde Alıcı'nın bu ürün/hizmetler için teslimat adresini Satıcı tarafından belirlenmiş olan lokasyonlardan biri dışında seçmesi halinde ilgili sipariş verilemeyecek/satın alım gerçekleşmeyecektir.

 

Madde – 10 SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

10.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünün geri alınması için üretici/tedarikçi firmalarla iletişime geçerek ürünün iadesi için tüketici ile koordinasyon sağlanmasını taahhüt etmektedir.  

 

10.2. Satıcı Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo Şirketi’nin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Ürün’ü Kargo Şirketi’nin Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

10.3. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı Platform üzerinden bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir Ürün/Hizmet tedarik edebilecektir.

10.4. Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu Alıcı’ya yazılı olarak veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürün/Hizmet’in stokta bulunmaması durumu, Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

10.5. Sipariş edilmeyen Ürün/Hizmet’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, Alıcı’nın sessiz kalması ya da söz konusu Ürün/Hizmet’i kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

10.6. Satıcı’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişler, Alıcı’nın onayının alınması halinde, mevzuattaki yasal teslim süresini aşmamak ve Alıcı’nın Ürün/Hizmet ile aynı özellikleri haiz olmak kaydıyla, bir başka Satıcıya aktarılabilecektir. Böyle bir durumda Ürün/Hizmet yeni Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilecek olup Sözleşme yeni Satıcı ile Alıcı arasında kurulmuş olacaktır. Bu halde, Alıcı’ya herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtılmayacaktır.

 

Madde – 11 ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Alıcı, Sporzy Puanı ile indirimli veya ücretsiz satın alım hakkına sahiptir. İndirimli satın almalarda Alıcı hem TL ödeme yapacak hem de Sporzy Puanından harcayacaktır. Tamamen Sporzy Puanı ile alımlarda ise TL ödemeyecek ama ürün tutarında yazan puan değeri kadar Sporzy Puanı, kullanıcının hesabından düşürülecektir.

 

 

Madde – 12 FAİZ

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 9’un üzerinde olan alışverişlerde aylık %1 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. Alıcı, çalıştığı bankaya karşı 13. madde hükmünce sorumludur.

 

Madde – 13 ÖDEME PLANI

 

Alıcının sözleşme kapsamındaki ürün için Satıcıya yapacağı ödemeler sadece İYZİCO entegrasyonu ile yapılacaktır.

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

Madde – 14 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR

14.1. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Platform üzerinden eriştiği kişisel veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. Satıcı gerekli durumlarda başka şirketlerin hizmetlerinden faydalanma amacıyla ve bunlardan bazılarıyla Alıcının kişisel verilerini paylaşabilir. Satıcı faaliyetlerin sürdürülebilmesi, teslimatların sağlanabilmesi, web sitesi ve uygulamanın çalışabilmesi için (bu bilgileri doğrudan sizden veya hizmet almak istediğiniz SPORZY platformu müşterisi aracılığıyla alabiliriz) ilgili finansal kuruluşlara aktararak ödemenizin gerçekleştirilmesini sağlamak için kişisel veri aktarabiliriz. Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili kurumlar Satıcı’dan Alıcı’nın kişisel verilerini talep edebilirler. Bu bilgiler yalnızca yasal olarak zorunlu olunan durumlarda ya da bir suçun önlenmesi veya araştırılması için gerekli olduğunu düşünülen durumlarda Satıcı tarafından paylaşılabilir.

14.3. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.

 

Madde – 15 CAYMA HAKKI

15.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına bağlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

 

15.2. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı'ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

15.3. Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

15.4. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün/Hizmet, Satıcı'ya iade edilirken, Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

15.5. Alıcı iade edeceği Ürün/Hizmet’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı'nın Kargo Şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, Alıcı Ürün’ü herhangi bir Kargo Şirketi’yle gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumludur.

15.6. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

 

Madde -  16 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

f)Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

g)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

Madde – 17 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

Madde - 18 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen aşağıda da açıklanan değerler kapsamında Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının
bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 2024 yılı için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 104.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

 

Madde - 19 BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

19.1. Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yazılı olarak yapılacaktır.

19.2. Alıcı, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde – 20 YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.