ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR

SATICI

Ünvanı                        :

Adres                           :

Telefon                       :

Fax                               :

E-posta                        :

MERSİS No               :

Ön Bilgilendirme Formunun geri kalan kısmında kısaca "SPORZY" olarak anılacaktır.

 

ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı         : ..... ................, ....

TC No                          : .............

Adresi                         : ................. .......... ........./

Telefon No                 : …….

Fax No                         : …….

E-posta                        :

Ön Bilgilendirme Formunun geri kalan kısmında kısaca "ALICI" olarak anılacaktır.

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunun konusu, ALICI'nın SATICI tarafından satılmakta olan ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün mesafeli yöntemle satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

2. ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNA KONU ÜRÜN(LER)

 

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli, ürünün nasıl kullanılacağı Sporzy app uygulamasında ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

Satın alınan ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır:

 

Ürün Cinsi               Kullanıcı Sayısı / Adet                Tutar (KDV Dahil) 

 

Toplam                    

 

 

3. SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDENMESİ

 

3.1. Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Alıcı, Sporzy Puanı ile indirimli veya ücretsiz satın alım hakkına sahiptir. İndirimli satın almalarda Alıcı hem TL ödeme yapacak hem de Sporzy Puanından harcayacaktır. Tamamen Sporzy Puanı ile alımlarda ise TL ödemeyecek ama ürün tutarında yazan puan değeri kadar Sporzy Puanı, kullanıcının hesabından düşürülecektir.

3.2. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 9’un üzerinde olan alışverişlerde aylık %1 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. Alıcı, çalıştığı bankaya karşı 3.4. madde hükmünce sorumludur.

3.3. Alıcının sözleşme kapsamındaki ürün için Satıcıya yapacağı ödemeler sadece İYZİCO entegrasyonu ile yapılacaktır.

3.4. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3.5. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve İLGİLİ HUSUSLAR

 

4.1. Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu ………………… adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ………………… isimli kişiye teslim edilecektir.

4.2. Teslimat masrafları Satıcı’ya aittir. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.3. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcı`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, ürünü siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

4.4. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı`ya bildirmekle yükümlüdür.

 

5. CAYMA HAKKI

 

5.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına bağlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

 

5.2. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı'ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

5.3. Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

5.4. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün/Hizmet, Satıcı'ya iade edilirken, Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

5.5. Alıcı iade edeceği Ürün/Hizmet’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı'nın Kargo Şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, Alıcı Ürün’ü herhangi bir Kargo Şirketi’yle gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumludur.

5.6. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

 

5.7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

f)Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

g)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

cayma hakkı kullanılamayacaktır.

6. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

6.1. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Platform üzerinden eriştiği kişisel veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Satıcı gerekli durumlarda başka şirketlerin hizmetlerinden faydalanma amacıyla ve bunlardan bazılarıyla Alıcının kişisel verilerini paylaşabilir. Satıcı faaliyetlerin sürdürülebilmesi, teslimatların sağlanabilmesi, web sitesi ve uygulamanın çalışabilmesi için (bu bilgileri doğrudan sizden veya hizmet almak istediğiniz SPORZY platformu müşterisi aracılığıyla alabiliriz) ilgili finansal kuruluşlara aktararak ödemenizin gerçekleştirilmesini sağlamak için kişisel veri aktarabiliriz. Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili kurumlar Satıcı’dan Alıcı’nın kişisel verilerini talep edebilirler. Bu bilgiler yalnızca yasal olarak zorunlu olunan durumlarda ya da bir suçun önlenmesi veya araştırılması için gerekli olduğunu düşünülen durumlarda Satıcı tarafından paylaşılabilir.

6.3. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.

7.YETKİLİ MAHKEME

7.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen aşağıda da açıklanan değerler kapsamında Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.2. Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının
bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 2024 yılı için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 104.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

 

 

8. DİĞER HÜKÜMLER

 

İşbu ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici Tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi Kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formuna konu ürünün(lerin) SPORZY tarafından belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince Ön Bilgilendirme Formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

SATICI

Sporzy Spor Teknoloji ve Hizmet Anonim Şirketi 

 

ALICI

.... ..... ................